Aktuellt


3 juli 2022

Svenska Fredskommittén och Riksföreningen Nej till Nato har undertecknat ett brev som tillsänts Natoländernas ambassader för vidarebefordran till ländernas parlament. Vidare har ett pressmeddelande sänds till de större tidningarna i dessa länder. I brevet uppmanar vi parlamenten att säga nej till Sveriges medlemsansökan och pekar på den ökande krigsrisken detta skulle innebära.

Brevet på engelska:

Det nyss avslutade franska parlamentsvalet pekar på att det kan finnas en Natokritisk majoritet i parlamentet.
Vi har därför översatt brevet till franska.
Fredsvänner hjälper oss nu med att försöka få fram brevet till varje nyvald ledamot i den franska nationalförsamlingen personligen, samt till fredsorganisationer och media i Frankrike.
Om någon har nytta av brevet översatt till franska finns det här:

NEW POST:

Svenska Fredskommittén ställer sig självklart bakom detta upprop. Låt det bli ytterligare ett argument för att gå ut på gator och torg den 21 maj för att kräva Nej till Natomedlemskap.

UPPROP

Sverige och Finland bör vägra gå med i Nato. I stället ska våra länder föra en freds­­politik i vårt närområde.

10 argument mot NATO:

  1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska hot mot det egna landet på ett sätt som skapar trygghet i alla länder genom diplomati och samarbete på jämlika villkor.
  2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning.
  3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen. Medlemskap i en militärallians som rustar för krig med kärnvapen skulle gå i motsatt riktning och öka risken för att kärnvapen kommer till användning mot våra länder eller i våra närområden. Medlemskap skulle enligt artikel 5 i Nato-stadgan tvinga oss att delta militärt om någon annan medlemsstat skulle angripas.
  4. Nato har under de senaste decennierna fört krig i strid med FN-stadgans våldsförbud, det viktigaste skyddet för småstater mot stormakters godtycke. Bombningen av Jugoslavien 1999 och av Libyen 2011 för att jaga bort landets ledare från makten är sådana exempel. Vi anser också att Sveriges och Finlands deltagande i Afghanistankriget var en katastrof som kunde förutses, något som det gäller att inte upprepa. Vi vill att våra länder står utanför Natos krig.
  5. Krig och upprustning är i hög grad klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser. Genom att hålla sig utanför Nato kan våra länder bättre bidra till att avvärja hotet om ett ekologiskt sammanbrott och samtidigt bevara större frihet att använda våra tillgångar till fredsbyggande, folkhälsa och alla människors välfärd.
  6. Vi vill att Sverige och Finland målmedvetet vidtar förtroendeskapande åtgärder, som minskar spänningen mellan stormakterna i våra närområden. Med sådana åtgärder avser vi opartisk rapportering av alla sidors perspektiv och att avstå från att skapa fiendebilder, samt riskreducerande åtgärder såsom det finska förslaget om att militärflyg ska använda transpondrar.
  7. Sveriges och Finlands värdlandsavtal med Nato står i strid med våra länders alliansfrihet. Vi vill att värdlandsavtalen sägs upp och att vi i stället strävar efter fredliga och konstruktiva relationer med våra grannar och alla andra länder. Det kan ske i samband med en större uppgörelse om avspänning och avtal om vapenbegränsningar med hjälp av en ny Helsingforskonferens om europeisk säkerhet.
  8. Natos omvandling från transatlantisk försvarsallians till en allians med globala intressen med samarbetspartners på alla kontinenter ökar spänningarna både mot resten av världen och inom Nato. Våra länder kan bättre verka för avspänning och gemensam säkerhet om de bevarar och befäster sin militära alliansfrihet och med samma måttstock tar avstånd från brott mot folkrätten varhelst de sker.
  9. Natomedlemskap skulle leda till en ytterligare förstärkning av Natos inflytande i Norden. Vi vill inte att den ensidiga bild av det politiska och militära läget som målas upp av Nato närstående tankesmedjor såsom Atlantic Council och Natos center för strategisk kommunikation i Riga (Stratcom) ska bli allenarådande, och inte heller att de som kritiserar Nato och talar för avspänning, nedrustning, alliansfrihet och fred utmålas som spridare av rysk desinformation.
  10. Vi står inför hot om ekologiskt sammanbrott och kärnvapenkrig. Det är dags att vakna upp och göra vårt bästa för mänsklighetens överlevnad.

Undertecknare:

Tord Björk, pensionerad medlem i Lärarförbundet, medgrundare till Nätverket Folk och Fred

Karin Utas Carlsson, pensionerad barnläkare

Gunilla Bäckström, pensionerad arbets­terapeut, kontaktperson för Kvinnor i Svenska kyrkan/Luleå stift

Johan Ehrenberg, grundare av ETC

Per Gahrton, grön skribent

KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen

Marjatta Hanhijoki, bildkonstnär

Risto Isomäki, författare

Tomas Magnusson, tidigare ordförande i Svenska freds, tidigare president i International peace bureau

Mikael Nyberg, författare

Brian Palmer, lektor Uppsala universitet

Thage G Peterson, tidigare talman i riksdagen och statsråd i flera S-regeringar

Vesa Puuronen, sociologiprofessor

Rikard Rudolfsson, ordförande Jordens vänner

Gudrun Schyman, kommunpolitiker, fredsaktivist

Sören Sommelius, kulturskribent, för­­­­­­­fattare, knuten till TFF i Lund

Esko Seppänen, journalist och politiker

Gunilla Winberg, författare och översättare

Jan Öberg, docent, direktör Trans­nationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning

Ruben Östlund, filmregissör

Jens Holm, riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson (V)

Jonas Ohlsson, civilingenjör och aktiv i Extinction Rebellion

Valentin Sevéus, författare av fredspolitiska böcker

Katarina Moberg, journalist och aktiv i Svensk-jemenitiska vänskapsföreningen

Ellie Cijvat, aktiv i Sverige för Flyktingamnesti

Kemal Görgü, skådespelare, pedagog, ordförande för Artister för fred